You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги за ДДД, санитарни прегледи и анализи – Бр. 05-426/З од 22.04.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги за ДДД, санитарни прегледи и анализи – Бр. 05-426/З од 22.04.2024 година

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ Битола Бр. 05-426/З од 22.04.2024 година

Услуги за ДДД, санитарни прегледи и анализи

(преземи .PDF)