You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Течно гориво ТНГ за плински уреди (05-574/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Течно гориво ТНГ за плински уреди (05-574/2 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА Друштвото за туризам, угостителство рекреација и спорт ЕСМ МОЛИКА ДООЕЛ БИТОЛА (05-574/2 од 22.04.2024)

Течно гориво ТНГ за плински уреди

(преземи .PDF)