You are currently viewing Покана за прибирање на понуди –  Ситен инвентар за угостителство и хотелиерство 13.07.2023

Покана за прибирање на понуди – Ситен инвентар за угостителство и хотелиерство 13.07.2023

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-509/3 од 13.07.2023 година)
– Покана Ситен инвентар за угостителство и хотелиерство 13.07.2023 (преземи .PDF)