You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Овошје и преработки од овошје (бр.05-570/3 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Овошје и преработки од овошје (бр.05-570/3 од 22.04.2024)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ Битола (бр.05-570/3 од 22.04.2024 )

Овошје и преработки од овошје

(преземи .PDF)