You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – месо и преработки на месо (бр.05-578/2 – 22.05.2024 )

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – месо и преработки на месо (бр.05-578/2 – 22.05.2024 )

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ Битола (бр.05-578/2 – 22.05.2024 )

(преземи .PDF)