You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АВТОКАМП ЛИВАДИШТА РАДОЖДА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА11 ДООЕЛ Битола ПОДРУЖНИЦА МОЛИКА СПОРТ СТРУГА (бр.05-341/3 од 12.02.2024 година )

(преземи .PDF)