You are currently viewing Покана за прибирање на понуди –  (бр. 05-597/3 од 14.08.2023 година)

Покана за прибирање на понуди – (бр. 05-597/3 од 14.08.2023 година)

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-597/3 од 14.08.2023 година) (преземи .PDF)