You are currently viewing Покана за прибирање на понуди – бр. 05-595/3 од 12.07.2023 година

Покана за прибирање на понуди – бр. 05-595/3 од 12.07.2023 година

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-595/3 од 12.07.2023 година)
– Основни средства за хотелиерство, одржување и угостителство (преземи .PDF)