You are currently viewing Покана за прибирање на понуди –  Телекомуникациски услуги – (бр. 05-589/3 од 12.07.2023 година)

Покана за прибирање на понуди – Телекомуникациски услуги – (бр. 05-589/3 од 12.07.2023 година)

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (бр. 05-589/3 од 12.07.2023 година)
– Покана за Телекомуникациски услуги (преземи .PDF)