You are currently viewing ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (бр.05-455/З од 04.03.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (бр.05-455/З од 04.03.2024 година)

ПОКАНА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА И КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ УГОСТИТЕЛСТВО РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ „ЕСМ МОЛИКА” ДООЕЛ БИТОЛА (бр.05-455/3 од 04.03.2024 година)

(преземи .PDF)