You are currently viewing Покана за прибирање на понуди бр. 05-1282/3 од 06.09.2023 година – Набавка на млеко и млечни производи

Покана за прибирање на понуди бр. 05-1282/3 од 06.09.2023 година – Набавка на млеко и млечни производи

Покана за прибирање на понуди за набавка на стоки за потребите на Друштвото за туризам угостителство рекреација и спорт „ЕСМ МОЛИКА“ ДООЕЛ Битола (05-1282/3 од 06.09.2023) (преземи .PDF)